ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF)

18 ส.ค. 2565

16 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเตรียมควมพร้อมในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี ผู้แทนแต่ละประเทศ  ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว