ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

18 ส.ค. 2565

10 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ควมช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในช่วงเวลาวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้เสริมในระยะยาว โดยมี นางปรียานุช สำเนียงสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว