ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565

18 ส.ค. 2565

17 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดประชุม อำนวยการ สนับสนุน กำกับ และติดตามผลการเตรียมการจัดการประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อจัดการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว