ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สัมภาษณ์สื่อมติชนออนไลน์

18 ส.ค. 2565

16 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00.น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สัมภาษณ์สื่อมติชนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ในประเด็นการเตรียมการจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (WEF) พ.ศ.2565, การสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชน, แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, ร่วมมือสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และความคืบหน้าแก้ไข/เสนอกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว