ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ระบบใบสมัครออนไลน์ของศูนย์เรียนรู้ฯ

16 ก.ย. 2565

2877 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ