ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี

29 ก.ย. 2565

20 view

-

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พส. ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี โดยมี ผู้แทนรัฐบาลสหรัฐ ผู้แทนอาเซียนของแต่ละประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว