ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2565

29 ก.ย. 2565

22 view

-

วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง”  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยสู่ผู้ขาดแคลนอาหาร ระหว่าง กระทรวง พม. กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์  (SOS)” และพิธีรับมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 500 คัน จากมูลนิธิเวชดุสิต อีกทั้งร่วมรับฟังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงานดังกล่าว