ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมงานมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

29 ก.ย. 2565

28 view

-

วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรกระทรวง พม. ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งรับราชการจนครบเกษียณ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประชาชน และสังคม โดยมี นายธนสุนทร  สว่างสาลี  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว