ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

#เดือนพฤศจิกายน 🗓 🚨 เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

24 พ.ย. 2565

28 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🚨 เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
✨ โดยในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ภายใตเแนวคิด "R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม" เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว เสริมพลังสตรีและเด็กผู้หญิง ปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่จะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งในครอบครัวและสังคม
📌 ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share