ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมประชุมหารือแนวทาง “การมอบความสุขผ่านมื้ออาหาร ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเป้าหมาย”

24 พ.ย. 2565

16 view

ปุณณัติ สามชูศรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมการประชุมหารือแนวทาง “การมอบความสุขผ่านมื้ออาหาร ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเป้าหมาย” วัตถุประสงค์เพื่อประสานหารือร่วมกับบริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด คือกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารเกาหลีมีเจตนารมณ์ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผ่านมื้ออาหาร จำนวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 20 กล่อง ประกอบด้วย

1)กลุ่มเด็กยากไร้ 2)กลุ่มคนชรายากไร้ 3)กลุ่มสตรีที่ยากไร้และมีลูกอ่อน 4)กลุ่มผู้พิการ 5)กลุ่มผู้ป่วยยากไร้ 6)กลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด และ 7)กลุ่มผู้ไร้บ้าน โดยวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง จึงขอหารือแนวทางการส่งมอบความสุขในครั้งนี้ ร่วมกับกระทรวง พม. โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. ตัวแทนบริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว