ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เฉพาะกิจ ครั้งที่ 3

8 ธ.ค. 2565

32 view

ปุณณัติ สามชูศรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สป. ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เฉพาะกิจ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บริหาร พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว