ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เตรียมความพร้อมตรวจสอบพื้นที่ร้านเสริมสวยร่วมกับโลแลน

8 ธ.ค. 2565

113 view

-

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 5 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตรวจสอบพื้นที่ร้านเสริมสวยร่วมกับโลแลน โดยมี ตัวแทนของบริษัทโลแลน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว