ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตร "ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร" ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันพระปกเกล้า

8 ธ.ค. 2565

29 view

ปุณณัติ สามชูศรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพระปกเกล้า นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตร "ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร" ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันพระปกเกล้า วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเชื่อมโยงของหลักการดังกล่าวกับหลักการประชาธิปไตยและธรรมาภวิบาล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการกำหนดทิศทาง นโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการน้ำหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยมี ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer CGEO) และผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว