ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. บรรยายพิเศษหัวข้อ "ผู้บริหารกับการ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ" ในพิธีเปิดหลักสูตร "ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

8 ธ.ค. 2565

118 view

-

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บรรยายพิเศษหัวข้อ "ผู้บริหารกับการ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ" ในพิธีเปิดหลักสูตร "ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเชื่อมโยงของหลักการดังกล่าวกับหลักการประชาธิปไตยและธรรมาภวิบาล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการกำหนดทิศทาง นโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการน้ำหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน