ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การจัดตั้ง/ประกาศการจดทะเบียน/การยกเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

9 ม.ค. 2566

4194 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ขั้นตอนประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

นายทะเบียนท้องที่ ดำเนินการทำหนังสือถึงนายทะเบียนกลาง พร้อมส่งสำเนาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

๑) สำเนาคำขอจดทะเบียนสมาคม (แบบ ส.ฌ.๑)
๒) สำเนาประวัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมทุกคน (แบบ ส.ฌ.๒)
๓) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (แบบ ส.ฌ.๓)
๔) สำเนาข้อบังคับของสมาคม
๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน และวุฒิการศึกษา ของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมทุกคน
๖) สำเนาแผนผังแสดงที่ตั้งส านักงานสมาคม
๗) สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานสมาคม
๘) สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

ทั้งนี้ เอกสารสำเนา จะต้องลงนามรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ พร้อมจัดส่งเอกสารสำเนาการดำเนินเรื่องทั้งหมดให้แก่ "นายทะเบียนกลาง" มาที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@dwf.go.th เพื่อประกาศการจดทะเบียนสมาคมในราชกิจจานุเบกษา


๒. ขั้นตอนการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

๒.๑) กรณีที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก นายทะเบียนท้องที่จัดทำหนังสือถึงนายทะเบียนกลาง พร้อมส่งสำเนา เรื่อง รับจดทะเบียนเลิกสมาคมทั้งหมด  ซึ่งประกอบด้วย
(๑) สำเนาคำขอเลิกสมาคม และจดทะเบียนผู้ชำระบัญชี (แบบ ส.ฌ.๑๐)
(๒) สำเนาหลักฐานของผู้ช าระบัญชี (แบบ ส.ฌ.๑๑)
(๓) สำเนารายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของผู้มาประชุม และเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี
(๔) สำเนาคำสั่งให้เลิกสมาคม และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนผู้ช าระบัญชี (แบบ ส.ฌ.๑๒)
(๕) สำเนาหนังสือแจ้งสมาคม

ให้นายทะเบียนกลาง มายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@dwf.go.th เพื่อประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนกลางประกาศเลิกในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะส่งสำเนาประกาศฯ ไปให้ นายทะเบียนท้องที่ นำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการสมาคม

๒.๒) กรณีนายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๒ โดยนายทะเบียนท้องที่ “ส่งสำเนา”คำสั่งเลิกสมาคมให้นายทะเบียนกลาง มายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@dwf.go.th เพื่อประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๒.๓) กรณีศาลสั่งให้เลิก สมาคมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ และต้องด าเนินการชำระบัญชีตามขั้นตอนการชำระบัญชีเช่นเดียวกับการเลิกโดยที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๒คู่มือการปฏิบัติบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่icon