ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 2566

188 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศชุดตรวจ.pdf