ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

25 ม.ค. 2566

8 view

กชนุช ทองอุไร

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนา วิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับ สค. และ

องค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้แทนกองในสังกัด สค. ที่เคยเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share