ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

25 ม.ค. 2566

13 view

กชนุช ทองอุไรวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี พร้อมทั้งเสวนาวิชาการ เรื่อง "มาตรการสนับสนุนและฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19"

(Post COVID-19 Resilience and Supporting Measures) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนั้น โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้าราชการ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการเสวนาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share