ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

25 ม.ค. 2566

10 view

กชนุช ทองอุไรวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี คณะทำงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว 

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share