ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างเหมาผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำโครงการพัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง มีจิตสำนักความเป็นไทย และดำรงชีวิตแบบพิเพียง ระยะที่ 2 รวม 7 อัตรา

24 เม.ย. 2566

446 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ BRNB42200438D99_004672.pdf