ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างเหมาผู้ร่วมวิจัย ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม

24 เม.ย. 2566

448 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ BRNB42200438D99_004674.pdf