ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อ " 1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566" 🎊🎉👏

25 เม.ย. 2566

763 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ