ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศ พ.ศ. ....

26 เม.ย. 2566

990 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

📣 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศ พ.ศ. ....
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติให้มีประสิทธิภาพทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 🌍

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
 👉 คลิกที่นี่  👈ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ประกาศกรมฯ.pdf 2.แบบรับฟังความคิดเห็นร่างกม..pdf 3.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ 65 มาตรา.pdf 4.สรุปสาระสำคัญ.pdf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share