ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566

26 พ.ค. 2566

120 view

กชนุช ทองอุไร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) และผ่านระบบ Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 วัตถุประสงค์เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี ผู้บริหาร (สค.) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share