ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💕 บัตรคำดี ๆ จากละครส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และความเท่าเทียมระหว่างเพศสุดฮิตอย่าง “มาตาลดา”

19 ก.ย. 2566

26 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💕 บัตรคำดี ๆ จากละครส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และความเท่าเทียมระหว่างเพศสุดฮิตอย่าง “มาตาลดา”

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share