ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

13 พ.ย. 2566

151 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share