ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับ การจัดงานมอบ “รางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

27 พ.ย. 2566

123 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share