ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี

27 พ.ย. 2566

110 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share