ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 ธ.ค. 2566

90 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share