ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันคณะกรรมการตรวรับพัสดุโครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

16 ก.พ. 2567

45 view

-