ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

อธิบดี สค. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2567

19 เม.ย. 2567

41 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรองความดีความชอบ และรับรองในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี  คณะกรรมการ ผู้บริหารกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share