ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุสษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา ในประเด็น "พม. กับการขับเคลื่อนโยบายด้วยการใช้ครอบครัวเป็นฐานในการพัฒนาทุกช่วงวัย"

23 เม.ย. 2567

42 view

ปาริฉัตร บุตร์ตรี


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share