ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

😍 💌 ส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงาน 💌 😍 “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" แม้มีสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ แต่ถ้าเราได้ใช้ความพยายามและไขว่คว้า เราก็จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ยิ่งสมัยนี้การเข้าถึง Internet มีความสะดวกสบาย ไม่ยากเลยที่เราจะแสวงหาข้อมูล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน อังคณา ศรีโต กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

17 พ.ค. 2567

79 view

กชนุช ทองอุไร

😍 💌 ส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงาน 💌 😍
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"
แม้มีสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ แต่ถ้าเราได้ใช้ความพยายามและไขว่คว้า เราก็จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้
ยิ่งสมัยนี้การเข้าถึง Internet มีความสะดวกสบาย ไม่ยากเลยที่เราจะแสวงหาข้อมูล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
อังคณา ศรีโต
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon