ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👧 เกร็ดชวนรู้...กับน้องนนนี่ 🎀 🎯 เรื่อง : 6 เทคนิค เตรียมใจลูกให้พร้อมก่อนเปิดเทอม On site 🏫👫

17 พ.ค. 2567

42 view

กชนุช ทองอุไร

👧 เกร็ดชวนรู้...กับน้องนนนี่ 🎀
🎯 เรื่อง : 6 เทคนิค เตรียมใจลูกให้พร้อมก่อนเปิดเทอม On site 🏫👫
📝ผลิตโดย : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
🏡 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)
📖 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon