ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี "ไม่ได้มีแค่ฝึกอาชีพในสถาบันอย่างเดียว" 🤛เรายังมีฝึกอาชีพในชุมชนอีกด้วย🤙

17 พ.ค. 2567

58 view

กชนุช ทองอุไร

ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี "ไม่ได้มีแค่ฝึกอาชีพในสถาบันอย่างเดียว" 🤛เรายังมีฝึกอาชีพในชุมชนอีกด้วย🤙
นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้ 2 จังหวัดนนทบุรี ที่ประสบความสำเร็จ🏆 และเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ! 💪💪

รับชม 🔴 https://fb.watch/s6rvBh_K_e/


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon