ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 2/2567

17 มิ.ย. 2567

56 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 และการกำหนดแผนการจัดเตรียมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 การทบทวนรางวัล/กรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น สาขาต่าง ๆ โดยมี คณะกรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon