ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

😀 สาระน่ารู้จาก สค. วันนี้ขอเสนอสื่อความรู้ดี ๆ เรื่อง .. นักจิตวิทยาแนะนำวิธี หยุด!! วงจรการส่งต่อความรุนแรงในครอบครัว

18 มิ.ย. 2567

75 view

กชนุช ทองอุไร

😀 สาระน่ารู้จาก สควันนี้ขอเสนอสื่อความรู้ดี  เรื่อง ..

นักจิตวิทยาแนะนำวิธี หยุด!! วงจรการส่งต่อความรุนแรงในครอบครัว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon