ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลาง

30 ส.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนนอน 1-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 2565 : ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 18 พ.ค. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 10 พ.ค. 2565 : ประกาศราคากลางการจ้างจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๕ (Women and the Economy Forum 2022 : WEF 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2565 : ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง สตรีกับเศรษฐกิจ BCG ในเขตเศรษฐกิจไทย และ APEC 20 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2565 : ราคากลางการจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2564 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2564 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 9 ธ.ค. 2564 : ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว