ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลาง

29 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรือนนอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)