ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค. 2564

683 view

-ประกาศราคากลาง อื่นๆ

Share