ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

25 พ.ย. 2564

570 view

-ประกาศราคากลาง อื่นๆ

Share