ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

13 ม.ค. 2564 : ซื้อพัสดุจัดซื้อฉากกั้นพลาสติกตั้งและตั้งพื้นพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2564 : จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 : จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2563 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์ฯ รหัสครุภัณฑ์ 100000007444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2563 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์ฯ รหัสครุภัณฑ์ 100000007444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563 : จ้างจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563 : จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3233 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563 : ซื้อพัสดุการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ แผนกบริการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 2563 : จ้างจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้ขาเหล็กเบาะหนังสีน้ำเงิน) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ตู้เก็บของ 2 บานเปิด 80 เซนติเมตร) และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้นวดสามารถเคลื่อนย้ายและพับเก็บ) งบลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอาชีพ 4 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)