ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

26 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมอาคารเรือนนอน จำนวน 3 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องจัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ กลุ่มบัวเงินทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ อ.เมือง จ.อุดรธานี โครงการ สร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน) ชุดไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2563 : ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (งบลงทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563 : ซื้อซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๓ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563 : จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 เดือน (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง