ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

คำรับรองและรายงานผลการปฎิบัติราชการ

28 ส.ค. 2559

2010 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการปฎิบัติราชการ

• ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561)

• รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)

• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

• คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

• คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2547

• คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2548

• คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2549

• คำรับรองการปฎิบติราชการปี 2550

• คำรับรองการปฎิบัตราชการปี 2551

• คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2552

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 30 มีนาคม 2550)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2552)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 9 เดือน 

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 12 เดือน 

• คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2555

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน 

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน 

• รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

 

เกี่ยวกับ สค. อื่นๆ

Share