ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีไทย

7 ม.ค. 2565

612 view

กรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์

สค. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีไทย

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรองอธิบดี ชั้น 12 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีไทย เพื่อร่วมกันยกร่างคำจำกัดความของผู้ประกอบการ MSME สตรีในส่วนของไทยพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยสามารถเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างในระดับสากลได้มากขึ้น ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share