ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมเสวนาการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์

14 ม.ค. 2565

436 view

-

สค. เข้าร่วมเสวนาการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการเสวนาการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็น “ถอดบทเรียนกระแสดัง สร้างความปัง การตลาดยุคใหม่...ไม่โป๊ ไม่หยาบคาย” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อกลยุทธ์ทางการตลาด และส่งเสริมการค้าผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share