ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมสัมมนาการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

20 ม.ค. 2565

403 view

-

พม. โดย สค. ร่วมสัมมนาการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมสัมมนาการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวมทั้งยกระดับการทำงานของเครือข่ายพัฒนาระบบราชการให้มีความรู้ ทักษะด้านการวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กร โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon