ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมกับ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)

26 ม.ค. 2565

215 view

กรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์

พม. โดย สค. ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมกับ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมกับ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อหารือแผนโครงการ มอบประโยชน์คืนสู่สังคมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลผ่านการพัฒนาห้องสมุดชุมชนให้ทันสมัยและให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น (Digital Library and People with Disability Friendly Library) และเสริมสร้างความรู้และพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 35 ชุมชน รวมถึงหารือประเด็นความร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทผู้ประกอบการสตรี (Women Entrepreneurship) และหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภายใต้เวทีเอเปค ปี 2022 ร่วมกับกระทรวง พม. ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share