ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 สค. ร่วมกับนิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ

31 ม.ค. 2565

767 view

-

🔴 สค. ร่วมกับนิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share