ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รมว.พม. ดึงภาคีเครือข่ายจัดงาน “Happy Day Strong Mom & Kids” เสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พร้อมให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้วิกฤตโควิด-19 ย้ำเราไม่ได้อยู่คนเดียว

1 ก.พ. 2565

204 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share